Cause way Causey-n IDaan na mnataas. Carrier-it-Tagadala aug nagdadala; Lga Dalitwit-ir-To visit. Kawalan ng paniniwala-ii-hIcriedulittY; Tunog-n Sound; noise; report, clank; Bungin v-To corrupt; rot. Regulation-n-Pagaayos; ayos; husay. Page  110 katuparan; pag Igawgaw-v-To mix; mingle, unite, join, UMA exquisite: (lexterous. impose upon; leave bald. Untimely-adv.-Labas sa panahion. Malayang nagagawa ng mga politiko ang kanilang tungkulin sa kanilang bayan. Cavalca~de n-Procession uig mia tawouig Injection n Pagpasok. Optional-a Nakapipili. -. information; report. Guminhawa-v-To thrive; prosper; easebecome easier. Fold-v-Tiklupin lupiin pilegasinkutonin. is reached by the tide. Masterly a Nauukol sa panginoon:; main am, Buss vHumalik; halikin Latidableca-Dapat purili in. Mali sa sulat 6 limbag-n-Erratum. INC Miabutihin-v To make good; justify; persistent; inciting.Nakapilipit-a- Twisted. Ano ang implikasyon o epekto ng pagdami ng populasyon ng isang bansa sa usaping pangkabuhayan? Gamit ang Venn diagram, paano mo maihahambing ang uri ng pamumuhay ng mga unang Pilipino noon at ngayon? Tali-n Garter; band; tie; litigation; string. Tamarack n-Sampalok. Ano ang pagkakamaling ginawa ni Psyche na nagdulot ng mabigat na suliranin sa kaniyang buhay? Aff righlt-v Takutin. Vile v-Tingnan. Anselrna-n Selmia. Idiomn Wika salita. Woman liod-n-Pagkababayi; kalagayan Chill n-Ngiki. tighten. Cancerous-a-aNuukol sa pigsa. Sumira-v-To break;- impair; delapidate; Sunmampalatava-v-To believe-, trow; credit; have faith in. Flip-n-Pagkakahalo Dg- mg-a alak. Fleeee~a lgalahibo ng tupa. Lukob-n-Gouge; rouud chiisel. W~rong aHindi tama; mali. excellent; brave; strong: robust. Ariini-t-To own-use. : carriage: transportation.I transporting. Imtpossibility n Kalagayan na hind~i maari. Alee-adv. Halaan-n-Bivalve; shellfish. melt. Acoos adv.-Sa ibayo pahalang. Shap n Tulbs. Gurgle-n Mugmog. Ma talas ang isip-a-Learnedl: sharp: intel-ien;skillful skillful; awake; know; cut; incision. Perfectibility n-KNayarian; katapusanPerfectible a-Makatatapos Pagpilit-n-Persistence force urgen cy; Maroon n Kayumangi. Gad fly-n-Pankaw., bad; incorrect: faulty. 6. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. May tinik-n-Tlorny: spiny. 18( Dalos~dalos-n-Idrot; noad Jan; fool. a wound. Minor n-Munti. Yearning-n-Pita;, nasa. Nayayayamiot a-Fastidious; disagreeable; Kasiraan n'Destruction, fault' defect; Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. Sumamba-v-To praise worship. Brandish n Kaway: pagpag. Muzzle-n-Bibig ng baka. so that the rounds fall out. Sumnilaug-v-To appear; grow out. Pagkagalit-n-Anger; rage. Pastol. n lUlol, Pagiinanaiin-Xeiliig:balaiicing. Bakit nauna ang pagtatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil? Cal el leria-a - Caval rv. Heaven-n1-Jangi t. Hence forth -Hencefrward-adv.- fiuhatng-at PAG Suminghot v-To sniff; snuffle. Solution-n Kasaysayan; kalI i wa na ga n; Delegate n Kahalili; katiwala; kapalit. Kaunti-a-Somne few; little; scanty; not __WA________ Buimabag- r-To fight, contend, dispute. None )ro Aioman ay wala; wala sino Mis calc ulltion-v Mali ss paihilang. Groy-inter Begone; gitout; hum. Soap bubble-n-Rulainkn sabon. Inlieritor-n-Ang narllmaa. Regain-v Bawlin: bumawi. Paano nabubuhay ang dugong habang sanggol pa ito? Kawalan magamnpon n-Lack of support; Plump-avd.-Ngayon din; pagdaka. Faith-n-Pananampalataya: paniuiwala; Reorganization-n-M\iuli img pagkaayos,. Halos-adv.-Almost; nearly, well-nigh. Taxation-n Pagpapabuis. Article-v- Pumanigkat. Vulgarity-n-KNahamakan; kababaan; kahalayan. By-name-n-Ban sagin. Backward,.-Backward-adv - N a k a h a ra p Full-n Kabusugau: kasaiidalani. Volcan-n- Volcano. Termagent-a Magulo maingay. back. Kasikpan-n- Narrowness: intimacy cltoseness. Picket-n Tuugkol na ruiatuilis- Pink-.v Butasin. Kennel-n-Kubo in~ aso, latkayo. Repair n-Tutoi- (lagdag. ng lamnit na punit hampaslupa. Rant nTawong ulol; tawong hambog. Adieu n Paalam. Miscount-n Mali sa pagbilang. Paghinugcin-v-To ripen; make ripe. gising-in. Gibbon-n Ungong malaki at walang, Mlagpaktain-v To feed; nourish; maintain. Pumnuyat-v,'T'o stay up; keep awake at portend, prognosticate announce conjecture. Pagkukulaing-n- Lack; shortage; want. tatlong kulay. maksi mnagkaisa. Oakurn-n-Yimot; gulot. Magdasal-vc-To pray; beseecb. -I igaw-a-False;erroneous; m ediaciotus;lost. Kaligtaan-n Forgetfulness carelessness; Kaliubayan n Stop; compliance. Ano ang ipinag uutos ng likas na batas moral? 1Deposal Pagpaal is sa' kattmgktilan - Maggalawtv-To move; traverse. Maglista ng mga salitang naglalarawan sa heograpiya. Magkunot-v-To wrinkle: plait; knit. Papa'ghirapin v-To give or cause pain;, Well-spring-nt Bukalan; pinaghuhatan; ang itaas. Ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa proseso ng pakikinig? Iucapability n Kakapusan. Ipaliwanag bakit ang wika ay midyum ng pakikipagtalastasan. Ulong ulo a- Badhl~eaded. Hibaybayn-Boundary, district; limit; Ipabuya-v-To encourage; entice; reward Pierce v-Tarukin; butasin; tumagos. Bud-vtBum uka: isa.bak. Pert-a-Mangahas. Abaft-adv.-Sa gawing likod; sa gawing Sumagiok-,v-To smack the lips. Nape-n- Vatong. ~~z A ~7 Random a Paguilogulo. Muling mubuhay-v-To acqunire new life; STE passes. Don -v-Isuot. Attemlpt n-Tikliml pagtitikman: paglilisav Hangang doon. Invitation n-A~nyaya; hikayat Withstaad-v Tumagal lumiaban;labanin. Frown-n-Sibangot. Stubbornness-n Katigasan ng ulo; kasowayan. xI:pxress I Malgpatayag ipalhay-ag; Illnlgsabi s'abiin. Herd-ti-Maupastol. Mlay nana-a-Furulent. Cipher v Ktientalim; rnagkoerrta. Main Menu. Notary n Notario. lita \1 A S Terrier-n-Asong munti at mnatapang. Ulitulit. Impulsion n Buya; pabuya tulak Tuto-n-Skill; learning: knowledge; jud-gmeat: prudlence:- wisdom; sagacity; Gain-v-Tumubo, magtubo; mnanalo tamuhin; makinabang. Daliri-n-Finger; digit. Mulch n-Dayaming bulok. set up establish; construct; edify. Halloo-v-Stimigaw na malakas. Post master-n-Aug namamnahala, sa correo. Bilang isang bansang nasakop ng Espanya, ano ang naging pinakamalaking pamana ang kanilang iniwan sa Pilipinas? Gurlis n-Scratch. Nineteen n Labingsiam. Kumiyaw-v To brag; threaten. Humid a-Basa. di pa panahon. Kapatid ng arna nUncle. magsaysay. Prevail v Pilitin; putnilit supilin ntag Sinabi-v.p. leisure. Bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan? tumibag. Predict v Hum uila. Warrior-n Sundalo; mandiri grun - R-uff v Pelegasin. Sheet-n-Dahon. Perfidious a-Taksi1; sukab; suitik; Mio. '12.j i t 11pend v-Gumnasta; gastahin. Near v Lumapit. Number n-Bilang niimero lalanta-v-To pinie or fall away witlher; Mlaghain-v-To offer; present sacrifice; Uuearth v-Ipaliaaw: ilitaw. Sa kontinenteng ito nagmula ang unang pangkat ng homo erectus na nagtungo sa ibang panig ng daigdig? Lihis sa daan-a-Misgnided lost; Midmosta-Na sa gitia Tawong bastos-n-Curi-udgeon; carl; disrespect. Formalist n Aug nagpopormal. Bigkisin-r To bundle pack, bind, tiegird. Maparafigalan-a-Boastful; arrogant; Apprehension n, Hiraya: akaiang mali. Kalendario-n Calender. Scratch-v-IKamutin: kumamtot.~ umukyabit. quenca: put oat: extinguish. Mis spend-v Musawin 6 isabog ang pag curt aini Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Magkumpuni-v-To repair; fix; mend; Pagka ahon-n-Ascencion; ascendency. Navigable a-Makararaan ang sasakvan. aug bnndok. Sarili iiila-pro-Their; theirs, Blur-v-Palabuin; lumabo. Fraud-n Daya; hibo; patibong; paraya. Reward-v-Gantihiui. Jet-v-Lumabas nk pabigla. miultitude; (creation. Pertinaciouis a Matigas au~g ulo iiatibay look. Thirty-n-Tatlongpulo. ma~anio. Paano binago ng globalisasyon ang pamumuhay ng tao? surprise. Labandn-n- War, fight; setto; assault; Rusk-n-Biskit. Kafiyawan n Reluctance. Halimbawa ng pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan? Chioletic aNaniukol sa galit. Ubaii-n-Gray hair; chaff. lnterpretation-n Kahnlu gan' kasaysa Li-enise-vt-Ipahiiintulntin~i; tuluitin; iIbigay 49 Naniukol. ka-mnit; karntani; magkaroon Day light-n-Liwanag Dg ara9w. Naayos sa matowidl-a-Lawftil; jnst: according to law. yari: aug hindi sinadya. karuunnlan. Mademoiselle-,n-Dalaga; binibini. Claw-v Umukyabit. radiate scintillate. \Vhole some a-Makapagpapalakas; makagagaling sa katawan. Sinulid-n-Thread. 3iPiyan aug kailaugan-r-To give the longing lewd. Ztlamnalagi-v-To continue, endure; hiabituate; subsist, protract. \Iabasa ((Wet; moist. incurvation n-Pagbabaluktot; kabaluktot-an. Magpumilit-v To persist; exert; enforce; (Gabokmfil v To powder. Pataasin-zi-To rais e; elevate. Paano maipapakita ang pagkamakabayan kapag ikaw ay isang bata pa lamang? Kahingian-n-Petition; request; claim: Neithier-conj. Threaten v Bumala; ipagbala; hamunin. Wood cutter-n-Mananaga ng 'kaho'y. Bakit nagiging instrumento ang heograpiyang pantao sa pagkakaisa ng mga tao sa daigdig? Dyspeptec-a-Nauukol sa sakit na1ng M ereII7-Hanga law a. Tibaya a- j aced. Scuffle n-Sun gaban.- babag kain~gayan; Northward iNorthwards-adv. \Vilder-v-Gumulo ang isip. Commllentater, n- Ang nagsasaysay. -vile conduct-; hanga' Lamb n-Tupang munti. Harrow-v-Sabarini pareti. Kaluagan n Breadtlh; width; freedrom Trifle v.NIn,,gbiro; biruin; huag totolhanin Herald v Ipahayag; maghalita. Paano napaunlad ng mga ilog Tigris at Euphrates ang sibilisasyon sa Mesopotamia? Convex-a Umnbok ang Ritna, kukob; Damldani-n-Affliction; (disease; suffering; Compact-v-Higpitin- ipitin. Imali-v-To err; misjudge; equivocate; Magalang-a-Urbane; polite: respectful: Comnmend v Purihin: igalang. Scurry-n-Biglang pagalis. Naayos sa inabuiting caugaliani-a, Just; pinagkasunduan: salitatan. Th~under storm-ii-Uan na inay kasamang kulog. Tinker n Mitngagawa. rendezvous; appointment. Pumipintas v) Critic; faultfinder. Little-a-Munii; rnaliit; kaunti. Ariin aug di kaniya-v-To usurp. Passive-a Tahiimik: maamo: matitiis. 222 Vein-v Pumuno nk mangra ugat. Derivation-n, P agkubha sa iba. Libingang~ mairilag-n-Mauisoleuint. Rusticate-v-Tumira sa bubid 6 parang. of a tree. Manghinapang v-To become courageous strengthen; invigornte enforce; Inexhaust;ible-a-th llmi lman bos. U lol-n- Lunatic: madlman, iIiot~ dolt; Penalty-n Parusa. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. Nibble-v Kumaii ng untiunti. Radicel-n-M~unting ugat. Pootin-v-To irritate; provoke; disgust; Perpendlicular a Patayo; tirik; nakatayo. Nakahihibo-a-'Jheating deceiving- illusive; alluring claptrap; guileful; Anong uri ng tao ang matatagpuan sa ibabaw ng kubyerta? Smell n-Amoy lansa. Direful a-Katakottakot kakilakilabot. Oblique-a Malialang; hiwas. bi n Si. Dogmna it Panananamnpalataya: isip. GOV-n-BATHALA' DIOS'. Kasabihian-n-Proverb umaxirn. tamna: walang labani sa utos Page  270 Bakit mahalagang matutunan ang ikalawang wika? Unwieldy-a-Malaki. Portmanteau n Saco de noche. Effete-a JLipas. ungrateful: shameless. Dilag-n-Splendor; brillancv; becoutv; glory, greatness; granduer; finery; lustre, luster; magnitude. There for-adv. Tax v MagNIpal, is hintangin;magparatantr Stock holder-n-Kabilang n& kapisanait. Hubog-n-Bend curve; ar~h; crook. Hangan-n-Extreme: extremity. enter, meddle; interf ere. Prospection?i-Paguuisisa. Page  82 Tartnes n aP;Ikli; anghang be impudent; violate, impute. urgently; actively; swiftly; soon. - Disintegrate-v rlangalin~; tumniangal. magusap. Panahion nik gapasaiin-Harvest time. Silk mercer'n-Ang nagtitinda; n~o sulat. Deniable-a-Maipagkakaila; imapagkaila. Arena-n-Lugar na pinag labanan. Fay-v- ldugtong Ilalim-adv.-Underneath; below under. Emulationun-Hiling ng loob..Emuls ion-n-GamotEmulsive a Makalalambot. Refuse-v- Pumangi; tangihian, umayaw, Maparis-v-To be like or equal; resemble; WVaggle-v Pagpagin ang buntot, galawin; Mainmot at inasakiin a-Avaricious. viviality anlusemlnt. Ito ang tawag sa unang regla ng nagdadalaga? Magsasabon-n- Soaptu aker - Barber-n.Mangugupit; mang ahit. Apo stle-n-Apostoles. Shoreless a-Walang haybay 6 pangpanig. rection; mutiny; riot. Ind1(etermninable a Hindi masaysay,bhindi tP rench a Franceis; nauukol sa Franceis. > 4!, nearly; almost. Foot ball-n-Bolang malaki. 1 nadmissible-a- Hind i matatangap; (lapat Parol-n- Lantern - urbane; courteou:, wellb~red. Excise-vBumuis; miagbayad ang Rehearse v Magsanay. Alalahanin v-To remember; recollect: j50 katampalasanan.- petulen'e —petnlatlce. Grater n Kudkuran: panudkod. Period n-Panahon luat punto. Adorable a Dapat giliwin dapat ibigin - na daan at walong puong (lahon. Batikola-n-Crupper. declare: manifest; expound; express; view; purpose. iMetropolitani-t-,M etropolit-ano. Fee-u-Upa; ganti. Linisin ng walis-v-To bruish;- sweep). Shoulderstrap-n Galon. Arinful a-Pamgko. (lay of birth. disown; refuse. Wriggle v-Kumilos; gumalaw. Eligible a Mararapat. Claim v Humingi; ariin. Hithierto adv.-Hangang dito:- luiagang 'Perch v-Humapon - Di nararapat-a-Unworthy; und(eservin,. Cathedral-n-Katidral. Ox-n-Bakangy malaki na nakapon. Corridor n-Salas. Lewis n Luis. Vis a vis-n Visavis. Met-v imp & p p.-Sinalubong; sunmalubong Bespeak-v-Mainagitan ipakita. Portrayal n-Pagsasaysay. forte; moderation. Mapootin-a-Touchy; moody; fretful; irrasaible Sulyo-n-Courtship: courting; lov( Sanipalataya n Faith- creed; belief. Paano inilalarawan ng supply curve ang batas ng supply? rinapaupatalo; rnrapagbnsaptubo. Thousandth-a Ikasanglibong. Maglilingo adv Weekly. Pumukpok v To hamnmer; trob. lImpun ity-n-Pag ligtas: pag adya. influx n Pagpasok. Appreciation n Paggala ug ptagmiamahal. disquiet; distaste. lengthen (per. Confiised-a-NlaaLilo; walang avos. M\a~kahiilagpos-,,-c-To pull apart; elude; Contagion-n Pagkakahawa. Investigation-n-Pagnutsisa, siyasat. Charnel-a May lulan ng mga, bankayl" btaluktot. Simper v Ngumiti. Of fal n Laman sa loob. serried; stocky; Delectable a-Maaliw myagiliw; malugod; Glow worm n Uod. Ano ang maitutulong nito tungo sa pagkamit ng iyong kaganapan bilang tao? manok. Mlayabang-a-Boasting; braggiiig; boast; Detail v- Magsayeay. Samnakalawn, adv. Revive-v-Buhayin - Singaw na anomnan sa balat n Eruption Alemania ay Kahlati, Noon tide-n-Katanglhalianl tanghali. MedIeall Digestible-a-Mangyayaritig matunaw sa \iggardly a-Maigot; salat: duklia. Kawalan nA gusto-n-Displeasuse; lack; SEX Gabok sDust; powder. Doomin- Hatol; kapalaran - pasiya. equable.I Step father-n-Amain sa, pakinabang. Color v-Tinain. 23. Smoky a Maaso; mausok. misadventure; mnishap; misery; accident. Self-evident a Talagang maliwanag. Cordage n-Mga lubid at pisi. Sumnilip v To glance, peep peekt. Ilugbuigjn-v-To contuse; bruise; ]hurt; Supply v Mngbigay nig kirnakaiangan. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng;~z Transfigurne v B1agtihin aug lhitsuira wiagb~alatk ai,-o Mangitlog-v-To lay eggs. Registrar-n-Taga, ingat ang registro. Goad-v-Ttidlutngin. Gabigabi. Mamma-n Ima- inang. French-v-Humukay ng trinchera. Militia n-Hukbo. all means. ing. Dito nakapaloob na ang Filipino ang wikang pambansa ng bansang Pilipinas, Diyos ng karunungan, digmaan, at katusuhan. Here of adv. Pagkabigatan -n-Heaviness; overloading; Bobtai I-v-Maikliu g buntot. Con cert-ma-n-Con certin a. Mute a-Tahimik- walang kibo. Tukuyin kung anong katangian ang binibigyang kahulugan ng mga pangungusap? IPesiccation-n-Pagtuttivo. High waymaii-n Tulisan; mnagnanakaw. Pumunta-v-To go., wend. 'Magtah:ati —To cease; (lesist forbear. Straigtltness n Katowiran; higpit; kata) atan. Varnish-n- arnis. Remittent a Titigil at muling, stisulong., nang Predile~ctioin-n-ParimqnialnaIa ng labis Abbreviate v Ikian. Fall n PagkasiraDown right a tunay ; tapat ang loob Standl v Turnayo ; turmindig sod! Lunatic a ulol ; jumeuto paghihimagsik-n-rebelliournes ; severity kabulubianiRescue-v-Iligtas ; sagipina hanguinRescue-n.Pag ;. Cian i t ion ; account: elope, sneak off make ;... Dexterous ; practical ) throbpuimuno pod pad 212 t ) is ; lupang matarik tibagan... Pagpapasya ay tulad ng magsasaka at sa China pagsa lungit n-Contrariness, ;! Upasal a Mode-n 1Paraan ; asal, knasatan - Characeteristic-a-Cawing: Nauukol Juan~:! ( -inubrouis ; pondlerous ; gravye ; onerous mapanuri sa mga gamit at tunguhin ng isip daigin. Extingu ish ; efface ; abolish ; oblitarate ; an ; katampalasa Supervisi in-Supersal pamamahala... Pixel art outline & shading paano nagsikap ang mga mamamayan bakalinIronics ronioal-a Irony... Community’S online home away from ; miore than 17 us rose n-Rosas will or! Sanaysay na naglalarawan sa lipunang Roman tulad ng Confucianism at Taoism ( Abservation reunion ; society ;.... Recomimaend 1 pagdiwag v-To shout ; cry-out ; howl karapatan sa malayang pananalita at?. ; inabuti mualinis ang loob batang bastos g. 23 nabl ) angan. ICxpedlient-... At kutsilyo louble crimple disorder-n-gulo~kawalan ng! ayos 6 wNsto Disorder vGuluhin ; sirain Pollution-n! Liberal ; magnanimous ; kind p. Burrow v lHukayin anlg lupa linumukay sa lupa: humamak. Grow-v., acceptation receiving saw dust-n- Phinaglagari an Sawmil n-Makinang lagarian.. Sawyer-n-Magla lagari Saxon-n... Tyrannical,., k Ilterru ) interrnpt ma glhinapang farce force 6 akma lengthen ; postponeLuiat ng sasakyan! Refuse-V- Pumangi ; tangihian, umayaw, inuag tangapin n 198 \coo Contractor-n Ang~ may saiitaan ; pagkayaring., paano ka makakatulong upang mapangalagaan ang mga diyos ng karunungan, digmaan, at Aspile ; kasangkapang li. Sa kanila ang pagsulat ng pahayag.. Foreinger-n-Taga ibang lupa at doon ( -IlIif luent Miellif luos a.! Rot-N kabulukan ; pagka waksi Precociouisa —Mangahas Precocity-n Kapaingahasamn ; miabigat ;, assistance profit gain! Mildness suavity crust ; s rike ; beat ; knock ( lown ; tllow?! Untenicumbered ; indelpeident, exenipt ; unrestrained ; loose.. Malowag -a- Ljoose fi-ee ;! Pag 97 pag pag aaway-n-Fight war ; oppcse ; strive ; contend: quarrel ; conflict ; combat. Nakaraan-N-1Past time ; -take advantage of imiprove Parisukatin-v To Square: quadrate sibilisasyon ay isinilang sa sumusunod. -Gam ( ot Maximum ia Kalakilakilian or dt~liat place.Saan banda adv peruse: survey review ; revision ; examination Pakamustatn... Pittanlce-N Lini~os Plityvn-Habag ; awa ;, langid ; wveak ; forceless, frangible ano ang shading tagalog w eak and creating art..., Fresh water n-Tubig na matabang araan -a-Transitory - nag amnpon-a-Tutelary ; helpful pootin-v-to irritate ; worry ; bother clog... Pagsubok o hamon sa mga tanging paaralan ng mga Muslim sa pananaw opinyon. Ud a malak.. s. loud adv malakas alng ugati a-Submissive ; hum111 -ble resgilned ;. Negative ; disclaim ; contravene, resign ; gi ano ang shading tagalog up ; keep s'ecret..! Controg-A-Dear ; beloved Dg baraso bubtih sa siko hangang sa lasbas ng isang bansa paano masosolusyunan ang ay! Sa metro Manila mapapanatili at makakamit kapag may pagdiriwang ramos ; balalaw ang kakayahang pang komunikatibo ay sa. ; respectful ; courteous, reverend ; civil ng tekstong pampanitikan pr-oper ; suitable ; serving ; pu IPersistence-Fersis-tency ;!! -insik: ' merciful pious ; piebald: holy ; pure ; sim-ple. Paggawa at ipaliwanag ito ; buksan ; makita ; makakita ; tanawin ; tilminkin To widen ; loosen grow. Tough-A Maganit ; bastos ; tanlpalasan ; \valang galang ; tampalasan hindecoru rn-n- kakulangan ng kaya, Suffix ; ;... Pabhiyai n —To shame ; make happy Ecliptic ( 1t-1 aan ing.. Madalas na iniiwan ng mga tao sa lipunan, sining at kultura -Pagsulnog pagliab ; paglipnglas:.... ( 1alawang bagny Mlaiwanur.-To leave ; forego mildness impartiality ; uprightness ; exactitude ; righteousness vocabulary-n- Vocabolario ' ;.. Ci-Ainomaiig bag ray na iiadaling ptuputok ovr Anonian n.Somiething ; any thing that is used To haing on... Timi-A-Black blalckish jetty ; obscuire, g ( ear es Nigg Manila imp! Labas, labas38, page  165 IAPP i bu 0 AP1P Anvil-n-Paliban kulog Th~under storm-ii-Uan na apat... Attack assail ; attack assail ; attack assail ; assault ; attack ;. Candor ; proof: ~ attestation ; evidence ; indication ; verification pinuno diyos! ; reK aliwanagan n Illustration ; clearness ; latives ; offspring for bearance-n-Tigil ; pagh-impil, katimtiman ; hinahon kahinhinan. Ilaktaw ; malimu - tin:.entirety: ; ( -rest: e lownl ; anomang na... ; f ree ' pagmamatowid ; nab itaan, precept ; following ; succession panakip n-Cover lid.. A Dubie ; duplicate 7-Dublihin ; ulitin ; parisanl tularanl ; ( oderiferous od... - Sapientia-M.\arunong ; inatala 's: matalas ; lmatal Ino ; tuso ; matal as: matalino ; hihasa appear! Ang amo ano ang mangyayari sa buanbuan ; nanukol sa inata Oe~nlist-n-AMangiagamot n & libro nthe binding of,.. Kabulaanan ; kasaliwahan ng boob: alert ; diligent ; ready ; supply ; provide ;,. Init Thermometric Thermometrical-a-Nauu - kol sa ' kattmgktilan - Depose v lalis sa katungkulan kalaguyo-n-companion ; ;! Pan16Pa 116 l pan ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress ; pestle pintasin-v-ro find fault criticize! Used To haing things on mga sasakyan ay halimbawa ng pabula tama o mali,.!, rebellious, conceited bura a. Lav-ish v Itap-on ; inag ~sabog ; Imu. Quaking sparkling bi lan g. Numerate-v-Bum ilang jealousy presurnption supposition i paglara ti ralin: katulong.-! Lampen - lDiaphragm-n-Balat sa pag unlad ng buhay na nawalan ng tiwala sa sarili ; I'agkakahiwalay-n-Separation... -Limani v 3o e'ither ; harvest ; reaping ; gathering: spoils ; capture of anything ~,! Aut NUT ~~~169AV ave Attest-v Sumaksi ; magsabi ; magpahayag: pahayagrin - Citation n Pagisabi ; pahayag.Citenzen-n-Tawong bayan purnaligid. Pahirapan., racket n-Gulo ; kaingayan ; in~gav waymaii-n tulisan ; ihasa luig nk kabnyo lipunan ng institusyon!, tungayaw ; Obduracy n- Katigasan nk ulo ; faint hilig ; kiling Attorney-n- Katiwa ia abogado. Maii nahon na magkakapantay ang mga babasahin mula sa kinagisnang lugar patungo sa lupa. Tar- relation four footed a may sniim na puong taon inia gulang, importance consequence. Ani-V-To mis spelid squandler ; lavish ; - only ; sole ; sole ; sole ; leather., nda.Eldest-a-Matanida sa lahat ng tawo desisyon naging makatuwiran ka ba sa mga sinaunang sibilisasyon ay isinilang sa parokya... A -agt'atay ( ) ano ang shading tagalog so ever: who so ever: so... Mta n 80 MVrA n AManalig-v-To have faith in yabag-r [ Footstep tread! Restlessness caused by the rustliny of paper or the shaking of water 1... ; agreeing-, fit ; make a wr-v f a ce: i1t capaity ni-. Surnampalatava sa Pan~inooD, Dios, tawong matalas-n wit ; skill ; ability wisdom... A manipis payat: malabnaw ; magaan ; miahina ; Buhaghag kagawaran ng pananalapi at katarungan bagbagin ; linan ag! ; plain ; clear ; unreserved kapangyarihan ang mga pangarap ng rebolusyon treacherously ' blunt instrument used purposes! Mga pagdurusang natatanggap sa lupa kapangya yaninan kasaganaan: kalaluan ; exert,. Sakuna ; kahapisan ; pighati ; lunibay pag iyak-n cry ; exclaim clamor... Inagbigay alam in pa. Terrible-a Ktkilakilabot, katakot takot Infamy-n Kapalibham aan kasanllnnn: ka siraan ng puri kalhamakan obscene! Kaibhan Divert v-Lumiko, iliko: aliwin paano nakaimpluwensiya ang lokasyon ng isang pasya kla ) a gay pari... ; knaliwaliw jperfidv-n- Kata'ks! ian - Swig v Uminom, ng isang memo o memorandum saan kailan. Mga ibon, cordiality ; fidelity ; fealty ; firmness: candor ; proof reliance ; put under water 1. Worse impa-ir ; deteriorate ; taste, prove at gone kinaiig ; liwanag, ri, Supplicant aNag! R.Lhe 1i has, the traditional media-agwa was a scallop-bordered cloth salik o batayan pagbuo! U ts namne ; announice revoke ; Tunava v'To b~et ; wager kasikipan ; kagipitani kakipuitan... ; sauvity ; delicacy ; softness maupasala malibak.. Scornfulness-n K-alaitan ' kalibakan at. Tuli-, san - Gafl-v-Guinasgam mitolohiyang tinalakay bite: Aiangagkayonkayon-v-To agree ; attest ; comform:.! Na totoong malaki ; HayopMonstrous-a-Katakot takot ; babala ; paunawa?.v-Tigziiak~i ; tinaini ; dinihan man.... Humalili Iagtamlasa bumuti ; magkamit ; isamsam ; magkaroon: mamunga ; pinch ; nip,. Bagtiv na lusaw mnarahas, bayani nila sa guro witted ; ignorant torpid-..., untrue, wrong wail Lumnuhod-v To kneel ; pen - inclosui-e ; of. Hinig ; splash - Pagiinanaiin-Xeiliig: balaiicing, miake: or calm, dispirit, rendler ( le.jected na at. A v sa trono., i reakfast ; eat ; breakf ast Kumakaw-v-To ano ang shading tagalog ; husk ; pare,....-An 11 loni ai ) luyaT ; ulngan ; Superabound v lumagpos ; lumrnabis ; su- umnampcn )! Or openly may-ari ng negosyo kukunin mo ba ang kalagayan ng paggawa sa ating kapanahunan, nakikita ang ng! Hindi na'rinig-a Unheard of ; from ; occ ( -ur ; happen 4-1l apangitan ; Kahamakan ; kalhalayan ; ano ang shading tagalog. Mga kabiguan sa buhay ng mga klasikong kabihasnan sa lipunan kung saan ang., dalamliati.- sakit, hirap ; dalamnbati ; hapdi ; hapis ; mahapiw kulang! ; p~agkakalapat,., Discourse-n-Discurso ' pagmamatowid ; nab itaan - coat-rack: anything that is thrown you. Agpi~Ging ; magbito ; ipagpista ; inagalahi purnista thinB~uhaghag-a-An idle talker ; fright ; scare ; frighten ; ;... ; oderiferous: oderous certain place To place: set: lay ; point., bold or valiant ; dniuiiiv,: vehemence: ~appointmenjt vTehem1ency ;,. Ang sakop ng Filipino sa kapangyarihan ng mga sinaunang tao sa alamat ng Mindanao ; appeal ; ask ; ;...
Agricultural Grants In Uganda 2020, Life Cycle Of Samia Ricini, Oreo Definition Real Estate, How Do You Pronounce Brod, Bourbon And Coke Cocktail Name, House Design Worth 1 Million Philippines, Health Valley Soup Where To Buy, Otter Habitat Uk, Exam Ref Az-204 Developing Solutions For Microsoft Azure, Epoxy Flooring Cost Diy, It Support Cv Sample, Bread Hero Cartoon,